Group Hotline 【External contact point】

**โปรดอ่าน ①~④ ด้านล่างก่อนให้คำปรึกษา / รายงาน**

ในเวลาปฏิบัติงาน ท่านเคยรู้สึกสงสัยหรือไม่ว่า “นี่เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด”
Group Hotline 【External contact point】 เป็นช่องทางแจ้งเรื่อง/ปรึกษาในยามที่ไม่สามารถปรึกษาเจ้านายหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อควรระวัง

 • ข้อมูลที่แจ้งเรื่อง/ปรึกษาจะนำไปใช้ในการตรวจสอบการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย ฯลฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเรื่อง/ปรึกษาจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • โปรดทราบว่าหากเนื้อหาที่แจ้งเรื่อง/ปรึกษาไม่เข้าข่าย “เนื้อหาที่สามารถแจ้งเรื่อง/ปรึกษา” เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถให้คำตอบได้
 • สำหรับการสอบถามที่ส่งมาในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงปีใหม่รวมถึงวันหยุดทำการของบริษัทช่องทางภายนอกที่บริษัทฯ กำหนด จะส่งคำตอบกลับหลังจากวันทำการถัดไป

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง/ปรึกษา

 • รับประกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะรักษาความลับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเนื้อหาของการแจ้งเรื่อง/ปรึกษาอย่างแน่นอน
 • จากการแจ้งเรื่อง บริษัทที่ผู้ใช้อยู่ไม่ทำให้ผู้แจ้งเรื่องได้รับผลกระทบด้านลบ
 • กรณีเป็นการแจ้งเรื่องแบบเป่านกหวีด (ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญา ฯลฯ แจ้งเบาะแสพฤติกรรมภายในโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ) จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล

บุคคลที่สามารถใช้บริการ

 • ลูกจ้างในกลุ่มบริษัท , ผู้บริหารพนักงาน (รวมถึงอดีตพนักงานที่ออกจากบริษัทภายในหนึ่งปี)

เกี่ยวกับเนื้อหาที่สามารถแจ้งเรื่อง/ปรึกษาได้

 • การฝ่าฝืนกฎหมาย
 • การโกง

**กรุณาปรึกษาผู้จัดการของคุณก่อนที่จะติดต่อเรา**

 • หากเป็นการยากที่จะปรึกษากับเจ้านาย หรือไม่สามารถปรึกษาได้ กรุณาแจ้งเรื่อง / ปรึกษา
 • ไม่สามารถรองรับแจ้งเรื่อง/ปรึกษาเกี่ยวกับความไม่สบอารมณ์ ไม่พอใจ หรือการหมิ่นประมาทรายบุคคล เช่น การปฏิบัติต่อส่วนบุคคล ฯลฯ

เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการแจ้งเรื่อง/ปรึกษา

 • ผู้ปรึกษา/ผู้แจ้งเบาะแส

 • ช่องทางภายนอกที่บริษัทฯ กำหนด
  NEC VALWAY จำกัด

 • แผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา

 • STEP.1ท่านสามารถปรึกษาและร้องเรียนผ่านช่องทางจุดติดต่อภายนอก(บริษัทNEC VALWAY)
 • STEP.2หากช่องทางจุดติดต่อภายนอกจะติดต่อไปยัง แผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นชื่อจริง หรือ นามแฝง
 • STEP.3แผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา จะทำการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียน (เรื่องที่ปรึกษา หรือเนื้อหาที่ร้องเรียนเข้ามาอาจจะมีที่ไม่ผ่าน การตรวจสอบ)
 • STEP.4แผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา จะติดต่อผ่านทางช่องทางช่องทางภายนอกที่บริษัทฯ กำหนดไปยังผู้ร้องเรียน เมื่อต้องการปรึกษาสอบถามหรือแจ้งผล การตรวจสอบ
 • STEP.5ช่องทางจุดติดต่อภายนอกจะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้ร้องเรียน เพื่อแจ้งเรื่องที่ได้รับการติดต่อหรือผลการตรวจสอบ จาก แผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา

**กรุณาแจ้งเรื่อง/ปรึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างล่างนี้

เกี่ยวกับเวลาที่รับเรื่อง

 • เว็บไซต์, อีเมล รับเรื่อง 365 วัน 24 ชั่วโมง